HNC Konepajanraitti (22/10/2019) HNC Konepajanraitti (22/10/2019)